Algemene Reëls

Alhoewel ons naskoolsentrum op die skoolterrein is, het die naskoolsentrum ’n eie hoof en staan dus onder beheer van die beheerliggaam van Laerskool Stephanus Roos.

Etes

‘n Ligte middagete en koeldrank soos voorgeskryf deur die Departement van Gesondheid word elke dag verskaf. Gedurende die middag ontvang elke kind ‘n vrug in seisoen.

Naskool Voorwaardes

Naskoolgelde word eers gefinaliseer nadat die begroting gedurende Oktobermaand van elke jaar goedgekeur is. Naskoolgelde is streng vooruitbetaalbaar, voor of op die sewende dag van elke maand      vanaf Januarie tot November.  Geen terugbetaling of vermindering van naskoolgelde sal toegestaan word vir afwesighede van welke aard ookal nie.

Verkieslik internetbetalings. Bewys van betaling word by die naskoolsentrum  ingehandig.

Geleentheid besoekers

Tariewe is R80 per middag, betaalbaar by aankoms. Reël asseblief ten minste een middag voor die tyd, sodat daar voorsiening en beplanning  vir u kind gedoen kan word.

Bedanking

Skriftelike kennisgewing van 1 kalendermaand moet ingedien word indien u nie meer van die naskool gebruik gaan maak nie.

Reëls

Dieselfde skoolreëls en waardes wat vir die “oggendskool” geld, is ook van toepassing by die naskool.  Die naskool het egter ook hul eie bepaalde reëls om hul funksionering glad te laat verloop.  Daar word van elke leerder verwag om ter wille van hul eie veiligheid, nougeset by die reëls te hou.

Afhaal van leerders

U as ouer moet skriftelik toestemming verleen, indien enige iemand anders as u en u gade u kind by die naskoolsentrum kom afhaal.

U moet ook die naskool skriftelik in kennis stel, indien u u kind vroeër as die normale tye kom afhaal.

Skriftlike Toestemming

Indien ‘n leerder die skoolterrein moet verlaat word ‘n skriftelike toestemmingsbrief van die ouer verlang. Ouers moet kinders self kom uitteken. Kinders mag nie by ander hekker vir ouers wag nie.

Kennisgewing

Hierdie diens wat deur die naskoolsentrum verrig word, kan slegs beëindig word deur ’n skriftelike kennisgewing deur u as ouer.  Dit geskied een kalendermaand voor die       verlangde beëindigingsdatum.  U bly finansieel aanspreeklik vir die kennisgewingmaand.

Afhaal van leerders

U as ouer moet skriftelik toestemming verleen, indien enige iemand anders as u en u gade u kind by die naskoolsentrum kom afhaal. U moet ook die naskool skriftelik in kennis stel, indien u u kind vroeër as die normale tye kom afhaal.

Vakansie Reëls

Soggens van 06:30 tot 17:30 in die middag.

Vakansiesorg se fooie word afsonderlik van die naskoolfooie gehef.

Vakansiesorgfooie is streng vooruitbetaalbaar en moet vooraf gereël word. Koste beloop teen R50 per dag, per leerder ekstra.

Medikasie

Indien u kind van medikasie gebruik maak, moet dit asseblief duidelik gemerk word en by die personeel aan diens ingehandig word.

Klere

Die leerders se klere, tas en alles wat na die naskool gebring word, MOET asseblief baie duidelik gemerk wees. Dit vergemaklik net almal se taak om die verlore goedere weer by die oorspronklike eienaar terug te besorg.

Registrasie gelde

Leerders moet elke jaar herregistreer by die naskoolsentrum.

Registrasiegelde is verpligtend met inskrywing en is nie terugbetaalbaar nie.

Indien u nie vasgestelde naskoolgelde betyds betaal nie, is die naskoolsentrum geregtig om regstappe te neem.

U sal vir alle regskostes met betrekking tot die agterstallige gelde verantwoordelik wees.

Indien u rekening 30 dae agterstallig raak, word u kind toegang tot die naskoolsentrum geweier.